जयेसु कलीसियाई शब्दकोश

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

अंग्रेज़ी शब्द

हिन्दी शब्द

Galatians गलातियों
Gallicanism गैलिकनवाद, प्रन्तीयतावादी या राष्ट्रीयवादी धर्मदृष्टि
garden of Eden अदनवाटिका
gehenna (Greek) नरक, जहन्नम
geneology वंशावली
generalization साधारणीकरण
generation वंशानुक्रम
generationism देहात्मा-उत्पत्तिवाद
generosity उदारता
generous उदार
genesis उत्पत्ति
Genesis (book) उत्पत्ति ग्रन्थ
genocide जातिनाश
gentile गैरयहूदी, अन्यजातीय
gloria महिमागान
glorified body महिमन्वित शरीर
glorious यशस्वी, तेजस्वी
glory of God ईश्वर कि महिमा
glutton अतिभोजी
gluttony अतिभोजिता, पेट्टूपन
gnosis (Greek) गूढ़्ज्ञान
gnosticism गूढ़्ज्ञानवाद
goal लक्ष्य, उद्देश्य
God ईश्वर, खुदा
God of hosts विश्वमंडल का प्रभु
god-father धर्मपिता
god-mother धर्ममाता
god-parents धर्म माता-पिता
God's will ईश्वेच्छा
golden rule स्वर्णिम नियम
good भलाई
Good Friday पुण्य शुक्रवार
good shepherd भला गडेरिया, भला चरवाहा
goodness भलाई
gospel सुसमाचार
government सरकार, शासन
grace कृपा, अनुग्रह
grace (actual) तात्कालिक कृपा
grace (efficacious) सिद्धिकारी कृपा
grace (habitual) स्थायी कृपा
grace (prevenient) पूर्ववर्ती कृपा
grace (sanctifying) पवित्रकारी कृपा
gracious रमणीय, कृपालु
gratitude कृतज्ञता
gratuitous नि:शुल्क, मुफ़्त
grave sin महापाप
Greek युनानी
guardian angel संरक्षक दूत
guilt दोष, अपराध
guiltless निर्दोष